The view out to Lantau island from my favorite spot for breakfast

Hung Shing Ye Beach

The harbour at Yung Shu Wan

A Yung Shu Wan fisherman